1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Habiter OÜ, Parmu 6, Pärnu, 80010 Pärnu. (Registrikood 12222473). Andmekaitse spetsialist on määratud Toomas Aron, e-maili aadressiga info@rehviabi.ee
 2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
 4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid. Töötlustoimingute register on kohustuslik lisa olemasolevale dokumendile.
 5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Habiter OÜ teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.
 6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
 7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 8. Habiter OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Maksete vahendaja on Maksekseskus AS.
 9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb Habiter OÜ kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult Habiter OÜ aadressile Parmu 6, Pärnu, 80010 Pärnu.või e-posti aadressile info@rehviabi.ee. Töötlustoimingute registri pidajaks on määratud Toomas Aron info@rehviabi.ee. Täpsemat infot registri kohta info@rehviabi.ee
 10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@rehviabi.ee
 11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.
 12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.rehviabi.ee andes sellest teada e-kirja teel info@rehviabi.ee aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
 13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.rehviabi.ee iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@rehviabi.ee Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@rehviabi.ee
 14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Habiter OÜ ja Habiter OÜ Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
 15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.
 16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
 17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Habiter OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Habiter OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Habiter OÜ vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib Habiter OÜ ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.

Habiter OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Habiter OÜ andmesubjekte Habiter OÜ koduleheküljel või muul viisil.

 1. Habiter OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.

Koostatud 18.12.18

Toomas Aron

Juhatuse liige

Antud dokumendi lahutamatu osa  on Habiter OÜ Andmete töötlemise register